Ochrana osobních údajů

Společnost BRONAL s r.o. uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 v platném znění.

KONTAKT NA NÁS


Provozovatel internetového obchodu www.byttextil.cz, společnost BRONAL s.r.o., uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR a je od 24.9.2001 registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů V Praze pod reg. číslem 00011667/001. 

Jako Správce osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kontaktní údaje Správce jsou:
IČ: 22792457
sídlo:  Srdov 9, Liběšice, 41145 Uštěk
email pro ochranu osobních údajů:   www.byttextil.cz
telefon: +420 736 611 462

Správce není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na www.byttextil.cz a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, fakturační, dodací  a e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu), datum narození a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

PROČ TYTO ÚDAJE POTŘEBUJEME

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pro tyto účely:

 • pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající se obdobných výrobků a služeb. Obchodní sdělení zasíláme obvykle 1x ročně, někdy Vás budeme informovat o zajímavých akcích častěji, avšak ne více než 2x ročně. Zasílání můžete snadno odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.
 • pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatelé portálů Heureka.cz ; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a spol. BRONAL. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci, apod.)

oprávněný zájem spol. BRONAL na zasílání obchodních sdělení týkající se obdobných výrobků  a služeb a poskytování přímého marketingu zákazníkům

oprávněný zájem spol. BRONAL na zasílání obchodních sdělení týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka po plnění jeho objednávky a kupní smlouvy

Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost BRONAL uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy.

jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle po dobu 15 let. Dobu 15 let jsme určili s ohledem na průměrné časové období obnovy bytového textilu v domácnostech.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

JAK MOHU ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů. Údaje Vám dodáme elektronicky ve formátu xls nebo txt.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Vaše práva z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail info@byttextil.cz nebo na adresu sídla společnosti.

 

KTERÝM TŘETÍM STRANÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ DATA A PROČ

Spol. BRONAL se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. Zpracovatelů osobních dat, kteří zajišťují služby na základě smlouvy.

Jedná se o tyto Zpracovatele:

doprava:

 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27, 190 00, IČ: 28408306
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem Říčany, Jažlovice, K Borovému 99, 251 01, IČ: 25194798
 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Ejpovice, Zemská 211/I, 337 01, IČ: 63077051

provoz informačního systému a eshopu: Shop5.cz ., se sídlem Slunná 296, pošta Příbram 26101 IČ: 71013202

zjišťění spokojenosti po uskutečnění nákupu: provozovatel portálu Heureka.cz Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727

Spol. BRONAL nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

BRONAL se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BRONAL prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. A dále technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Společnost Bronal prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spol. Bronal je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.